ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรชร เฮ่าบุญ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0862911842
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน